Narrow screen resolution Wide screen resolution default color green color orange color
Jednofunkcyjne pochodne węglowodorów
Spis treści
Jednofunkcyjne pochodne węglowodorów
METODY OTRZYMYWANIA JEDNOFUNKCYJNYCH POCHODNYCH WĘGLOWODORÓW
WŁAŚCIWOŚCI JEDNOFUNKCYJNYCH POCHODNYCH WĘGLOWODORÓW
Wszystkie strony
BUDOWA I NAZEWNICTWO JEDNOFUNKCYJNYCH POCHODNYCH WĘGLOWODORÓW

ALKOHOLE MONOHYDROKSYLOWE – ALKANOLE

Wzór ogólny: CnH2n+1-OH
Grupa funkcyjna: -OH – grupa hydroksylowa

Charakterystyka szeregu homologicznego: alkohole łańcuchowe nasycone:

I-rzędowe – R-CH2-OH

II-rzędowe –


III-rzędowe –


Przykłady związków:

CH3-OH metanol

CH3-CH2-CH2-CH2-OH butan-1-ol

butan – 2-ol

2-metylopropan-2-ol

ALKOHOLE AROMATYCZNE

Wzór ogólny: ArCH2-OH
Grupa funkcyjna: -OH – grupa hydroksylowa

Charakterystyka szeregu homologicznego:
grupa –OH związana jest z bocznym łańcuchem węglowodorów aromatycznych.

Przykłady związków:

fenylometanol (alkohol benzylowy)

ALKOHOLE DOHYDROKSYLOWE – ALKANODIOLE

Wzór ogólny: CnH2n(OH)2
Grupa funkcyjna: -OH – grupa hydroksylowa

Charakterystyka szeregu homologicznego: alkohole łańcuchowe nasycone zawierające 2 grupy –OH związane z różnymi atomami węgla w łańcuchu.
Przykłady związków:

 etano-1,2-diol (glikol etylenowy)

ALKOHOLE TRIHYDROKSYLOWE – ALKANOTRIOLE

Wzór ogólny: CnH2n-1(OH)3
Grupa funkcyjna: -OH – grupa hydroksylowa

Charakterystyka szeregu homologicznego: alkohole łańcuchowe nasycone zawierające 3 grupy –OH związane z różnymi atomami węgla w łańcuchu.
Przykłady związków:


 propano-1,2,3-triol (glicerol)

FENOLE MONOHYDROKSYLOWE

Wzór ogólny: Ar-OH
Grupa funkcyjna: -OH – grupa hydroksylowa

Charakterystyka szeregu homologicznego: grupa hydroksylowa związana z atomem węgla pierścienia aromatycznego.
Przykłady związków:

benzenol (fonol)

ALDEHYDY ALIFATYCZNE – ALKANALE

Wzór ogólny: R-CHO
Grupa funkcyjna: -CHO – grupa aldehydowa

Charakterystyka szeregu homologicznego: grupa aldehydowa połączona jest z łańcuchem węglowym nasyconym lub nienasyconym.

Przykłady związków:

H-CHO metanal

CH3-CH2-CHO propanol

CH2=CH-CHO propenal


KETONY ALIFATYCZNE – ALKANONY

Wzór ogólny: R1-CO-R2
Grupa funkcyjna: =CO – grupa ketonowa

Charakterystyka szeregu homologicznego: grupa ketonowa połączona jest z łańcuchami węglowymi.

Przykłady związków:

 propanon (aceton)

KWASY KARBOKSYLOWE

Wzór ogólny: R-COOH
Grupa funkcyjna: -COOH – grupa karboksylowa

Charakterystyka szeregu homologicznego: grupa karboksylowa połączona z łańcuchem węglowym nasyconym lub nienasyconym.

Przykłady związków:

H-COOH kwas metanowy (mrówkowy)

CH3-COOH kwas etanowy (octowy)

C17H35COOH kwas stearynowy

CH2=CH-COOH kwas propenowy

ESTRY KWASÓW KARBOKSYLOWYCH

Wzór ogólny: R1-COO-R2

Grupa funkcyjna: -COO- - grupa estrowa

Charakterystyka szeregu homologicznego: estry kwasów karboksylowych zawierają wiązanie estrowe:


Przykłady związków:

octan etylu

benzoesan metylu

ESTRY KWASÓW TŁUSZCZOWYCH

Wzór ogólny: C3H5-(OCO-Rx)3, x = 1, 2, 3

Charakterystyka szeregu homologicznego: estry kwasów tłuszczowych i glicerolu – tłuszcze; w tłuszczach naturalnych grupy węglowodorowe – R są różne i pochodzą od kwasów karboksylowych nasyconych lub nienasyconych.
Przykłady związków:
tristearynian glicerolu

ESTRY KWASÓW NIEORGANICZNYCH

Wzór ogólny: R-O-NO2

Charakterystyka szeregu homologicznego: estry kwasu azotowego (V)
Przykłady związków:

CH3-CH2-O-NO2 azotan (V) etylu

triazotan (V) glicerolu

AMINY I-RZĘDOWE

Wzór ogólny: R-NH2
Grupa funkcyjna: -NH2 – grupa aminowa

Charakterystyka szeregu homologicznego: związki zawierające grupę funkcyjną –NH2.
Przykłady związków:
CH3-CH2-NH2 etyloamina

fenyloamina (anilina)

AMINY II-RZĘDOWE

Wzór ogólny: R1-NH-R2

Charakterystyka szeregu homologicznego: związki zawierające grupę funkcyjną


Przykłady związków:

dimetyloamina

difenyloamina

AMINY III-RZĘDOWE

Wzór ogólny: R1-N-R2(R­3) – R3 przyłączona jest do atomu azotu

Charakterystyka szeregu homologicznego: związki zawierające grupę funkcyjną


Przykłady związków:

trimetyloamina

trifenyloamina